Thursday, October 24, 2019

Giấc mơ màu tím

                 (PHOTO: LIEN STAUDT)

                   Giấc mơ màu tím
          con đường vào Thu
          dấu chân hư thực
            mất trong sương mù 
             (tmt)