Sunday, March 1, 2015

TMT dịch thơ Kahlil Gibran

Lửa diệm sơn cháy trong tim
Làm sao hoa nở mà tìm hỡi em.