Wednesday, November 20, 2019

Ô kìa

Hình: Lien Staudt

Ô kìa hai kẻ yêu nhau
Lồng trong bóng nước làm nhàu mùa thu. (tmt)