Saturday, January 10, 2015

TMT dịch thơ Pam McNeil

 

dưới bầu trời xám,
màn sương bạc
dưới màn sương bạc,
nước lặng thinh
bên dưới niềm 
lặng thinh của nước,
đất nằm ôm trọn 
giấc mơ mình.


beneath grey skies,
silver mist
beneath silver mist,
still waters
beneath still waters,
earth dreams.
Pam McNeil